objednání: 775 353 206

 

 

VIA ALTERA  -  MOŽNÁ, JINÁ, ALTERNATIVNÍ CESTA

 

 

Kliknutím na odkaz přejdete na stránky poradny pro systemickou praxi VIA ALTERA. Jedná se o neziskovou organizaci – spolek, jehož hlavním cílem je propagace a šíření systemického přístupu v oblasti profesionálního pomáhání, ve vzdělávání i v každodenním životě lidí. Zbývá-li mi čas a síla, věnuji se dobrovolnicky osvětové a organizační práci v tomto spolku.

 

www.via-altera.cz/

VIA ALTERA poradna pro systemickou praxi,

jak zní plný a oficiální název, je nezisková organizace, která vznikla za účelem obecně prospěšné činnosti zejména v obasti vzdělávání, výchovy a mezilidských vztahů.

VIA ALTERA  sdružuje

zastánce a reprezentanty postmoderního konstruktivisticko-systemického přístupu v profesionálním pomáhání, ve vzdělávání i v běžném životě lidí.

VIA ALTERA působí 

na celém území České republiky, nejvíce aktivit však vyvíjí v moravskoslezském regionu. 

VIA ALTERA je podporována

finančně zejména prostřednictvím dotací, grantů a darů. Dalším zdrojem prostředků jsou příjmy z vedlejší neziskové činnosti, konkrétně z poskytování některých forem vzdělávání a poradenství. Důležitou podmínkou fungování organizace je dobrovolnická práce. 

VIA ALTERA využívá

principů a východisek tzv. systemiky. Veškeré aktivity jsou převážně zaměřeny na bezprostřední praktické využití těchto principů. 

 

O systemickém přístupu 

Důležité upozornění. Následující text o systemickém přístupu může někomu připadat komplikovaný až nesrozumitelný. 

Jestliže Vám texty tohoto druhu, tedy složitější  a obtížněji srozumitelné, z nějakého důvodu vadí, tak třeba nepokračujte ve čtení. Prostě to nečtěte.

Učiňte tak v duchu systemiky. 

Jedna ze základních systemických otázek, která zní jednoduše, a přitom je skutečně zásadní z hlediska našeho bytí, zní

"PROČ TO DĚLÁM, KDYŽ NEMUSÍM?"

Otázka je univerzální a lze si ji položit v jakékoli situaci. 

Jsme-li při jejím zodpovídání upřímní, může nám to být mimořádně užitečné.

VÝCHODISKA SYSTEMICKÉHO PŘÍSTUPU

Systemický přístup v oblasti profesionálního pomáhání

Systemický přístup (v duchu postmoderní filozofie) vychází z předpokladu, že lidé jsou autonomní bytosti neovlivnitelné přímou intervencí, kterým tudíž nelze ani úplně porozumět, ani je libovolně měnit či instruovat. 

Toto zdánlivě skeptické východisko ovšem paradoxně umožňuje nacházet jiné, účinnější cesty spolupráce a pomoci (odtud název VIA ALTERA, tj. jiná - alternativní - možná cesta.)

Partner v rozhovoru

Partner v rozhovoru  (v profesionálním kontextu hovoříme o klientovi), jímž může být kdokoli, kdo chce rozhovorem dosáhnout nějaké smysluplné změny - hledá řešení, pomoc, radu, ujasňuje si svůj názor apod., je v systemickém pojetí vnímán jako konkrétní člověk s jedinečným životním příběhem, s předchozími nepřenositelnými zkušenostmi a s vlastními zdroji využitelnými k žádané změně v jeho životě - třeba při vzdělávání či osobním rozvoji.  

Tuto (pozitivní) změnu u něho pomáhá podnítit  pomáhající profesionál - učitel, poradce, sociální pracovník, lektor, supervizor, kouč nebo terapeut. 

Děje se to v "konstruktivisticko - systemicky" vedeném rozhovoru, při němž je využíváno ověřených účinných nástrojů a technik.

 

zpracováno na základě textů a přednášek Vratislava Strnada

PhDr. Strnad je přední osobností české resp. česko-slovenské systemiky. O systemickém přístupu v jeho pojetí je možno získat více informací na stránkách Institutu pro systemickou zkušenost: www.isz-mc.cz   

PhDr. Vratislav Strnad v sídle poradny v Horních Bludovicích

 Více zde: https://www.via-altera.cz/o-nas/o-systemickem-pristupu/

 

 

PhDr. Vratislav Strnad

PhDr. Strnad je přední osobností české resp. česko-slovenské systemiky. O systemickém přístupu v jeho pojetí je možno získat více informací na stránkách Institutu pro systemickou zkušenost: www.isz-mc.cznnnn   

PhDr. Vratislav Strnad v sídle poradny v Horních Bludovicích

 Více zde: https://www.via-altera.cz/o-nas/o-systemickem-pristupu/

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer