objednání: 775 353 206

 

KLIENTI ČASTO PŘICHÁZEJÍ NA KONZULTACI, KDYŽ 

 

 -  mají vztahové a rodinné problémy

 -  řeší obtížné životní situace

 -  trpí dlouhodobou psychickou zátěží a duševní nepohodou

 -  přemýšlejí o osobním naplnění nebo rozvoji

 -  stojí před životními volbami 

 

 

NEBOJTE SE PŘIJÍT

 

 

terapeutický směr, moje specializace a zaměření 

 -  Systemická psychoterapie, narativní přístup, terapie zaměřená na řešení (Solution focused brief therapy), rodinná terapie

 -  Poskytuji služby jednotlivců, párům, rodinám i skupinám: VZDĚLÁVÁNÍ - SUPERVIZE - TERAPIE

 -  Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP): czap.cz/seznam-psychoterapeutu.

 -  Splňuji kritéria pro zapsání do seznamu psychoterapeutů ČAP: czap.cz/kriteria-pro-zapsani-do-seznamu.

 -  Řídím se Etickým kodexem ČAP: www.dropbox.com/s/cmt1tjfl9mraeri/eticke-zasady-eap.pdf?dl=0.

 -  více: VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU

 -  služby: VZDĚLÁVÁNÍ - SUPERVIZE - TERAPIE

 

O psychoterapii

 
Psychoterapie je řízený proces, který probíhá mezi psychoterapeutem a klientem. Cílem psychoterapie je odstranění nebo zmírnění klientova „trápení“.

Existuje mnoho psychoterapeutických škol (směrů). Jedním z významných postmoderních směrů odborné psychoterapie je systemická terapie. Má kořeny v rodinné terapii, která se rozvinula v 80. letech minulého století. 

Systemická terapie - ve srovnání s některými jinými směry psychoterapie, se velmi rozhodně odklání od pojetí terapeuta jako „vševědoucího“ experta a jeho klienta jako „bezmocného“ objektu odborníkovy péče.

Klient a terapeut jsou pojímáni jako rovnocenní partneři ve spolupráci. Klient je expertem na své trápení nebo na svoji potřebu, terapeut je expertem v oblasti profesionálního pomáhání.

OSOBNÍ ROZVOJ (LIFE COACHING)

Stále častěji vyhledávají lidé terapeuta, aby lépe poznali sami sebe, a to nejen tehdy, když to potřebují například k dalšímu vzdělávání. Požadavek klienta "lépe se poznat, lépe rozumět svému životu" nepředpokládá vždy existenci nějakého problému, který by bylo nutno řešit. Často více souvisí s neurčitým vnitřním pocitem nebo také s potřebou vytvořit vůči sobě samému (potažmo vůči svému okolí) jinou formu vztahu než doposud.  Řešení problému zde může být vedlejším efektem.

SKUPINOVÁ TERAPIE, PRÁCE VE SKUPINĚ

Práci ve skupině využívají klienti/účastníci vzdělávání, které spojuje společné téma. Skupinu mohou tvořit například rodiče dětí, které mají výchovné nebo vzdělávacími problémy, matky vychovávající děti bez otce (a naopak), rodiče v rozvodové fázi apod. Výhodou skupinového sezení je nižší cena, ale především účast v obohacujícím lidském setkání, rozmanitost pohledů, sdílení zkušeností, prožitků a možných řešení.

Pravidelně využívám skupinovou prácitaké při vzdělávání a v supervizi.

Skupinu tvoří obvykle 6 až 8 osob.

NEBOJTE SE PŘIJÍT

zpět na úvod: HOME

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer