objednání: 775 353 206

 

NOVÉ PROGRAMY (v akreditačním řízení)

 

Jak zvládat emoce a jednat asertivně 

Podpora osobnostního rozvoje

Mluvme efektivně i ve sborovně 

Podpora pozitivního klimatu školy

Třídní schůzky vedené profesionálně 

Sdílení zkušeností a metodika

Program pro začínající učitelky a učitele 

Sdílení zkušeností a odborná podpora

Jak zvládat emoce a jednat asertivně 

Program osobnostního rozvoje

 

 


 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

SEMINÁŘ "Vedení poradenského rozhovoru" 

Cílem semináře je profesionalizace obsahu a formy rozhovorů vedených ze strany poradenských pracovníků škol, respektive členů školních poradenských pracovišť, v pozici pomáhajících profesionálů.

Program vychází z dlouholetých zkušeností lektorky ohledně potřeb, požadavků a očekávání frekventantů proběhlých kurzů s podobnou tématikou nebo ze supervizních setkání:

 • Specifika a cíle poradenského rozhovoru
 • Časté obtíže a komunikační bariéry
 • Techniky a nástroje profesionální komunikace
 • Kazuistiky a příklady dobré praxe
 • Sebezkušenost

Lektorka: Karla Maříková 

Akreditováno MŠMT (Č.j.: 1334/2017-1-134 do 9. 4. 2020)                          

Účastnický poplatek: 900,- nebo dohodou při účasti větší skupiny

Místo konání: Praha, Brno, Ostrava (aktuální termíny) nebo dle dohody ve vaší škole

Přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM

 

SEMINÁŘ "Rozhovor s rodiči žáka efektivně a profesionálně"

 • Prakticky orientovaný program s důrazem na sebezkušenostní a motivační složku. 
 • Pomáhá účastníkům poradit si s nejistotou, učí je zvládnout negativní emoce a upevnit zdravé sebevědomí. 
 • Současně představuje moderní nástroje a techniky vhodné pro vedení a strukturování profesionálního rozhovoru. 
 • Určen pro učitele všech typů škol, vychovatele, asistenty pedagoga.

Řekli o semináři

obsah (8 hodin)  

 -  zásady a pravidla profesionálně vedeného rozhovoru

 -  nejčastější úskalí a jejich zvládání

 -  techniky a nástroje

 -  příklady dobré praxe a sebezkušenost

lektorka Karla Maříková  -  VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU

Akreditováno MŠMT (Č.j.: 14812/2017-1-656 do 11. 9. 2020)

Účastnický poplatek: 800,- Kč

V případě akce ve vaší škole cena dohodou.

Přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM  

 

SEMINÁŘ "Asertivní techniky pro učitele"

Cílem programu je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu, představit jim interaktivní formou tzv. asertivní práva, nabídnout v uceleném přehledu asertivní techniky a poté pomoci každému účastníku individuálně (cestou sebezkušenostních cvičení a sebereflexe) s ujasněním, které z asertivních technik může vhodně využít ve své vlastní praxi a které oblasti asertivního jednání by měl, resp. mohl u sebe posilovat především.

Každý účastník obdrží pracovní a učební materiál v rozsahu 20 stran.

Program      

a) Specifika asertivního jednání 

- pokusy o definici

- mýty o asertivitě

- projevy asertivního jednání

- pasivita, agresivita, asertivita

- manipulace a obrana před manipulací

b) Asertivní práva 

- práce s učebním textem

- cvičení, reflektování, diskuze

c) Asertivní techniky 

- přehled základních technik

- možnosti a vhodnost jejich uplatnění

- cvičení, reflektování, diskuze

d) Asertivní kritika 

- konstruktivní a nekonstruktivní kritika

- přijímání kritiky

- vyjadřování kritiky

- aktivní naslouchání

- reflektování

e) Kazuistiky a příklady dobré praxe 

- Vzhledem k interaktivní formě semináře je obsah tohoto bodu zařazován aktuálně a průběžně v rámci všech ostatních dílčích témat. Lektorka vždy reaguje na podněty, potřeby a dotazy účastníků vzdělávání, kteří si současně ujasňují, které asertivní dovednosti již úspěšně uplatňují, kde jsou jejich rezervy (limity), jakých chyb se případně dopouštějí, které techniky si chtějí osvojit a jaké dovednosti potřebují či chtějí posílit. 

lektorka Karla Maříková 

Akreditace: Akreditováno MŠMT pro DVPP

Účastnický poplatek: 800,- Kč

V případě akce ve vaší škole cena dohodou.

Přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM

 

SEMINÁŘ "JAK VYUŽÍT SUPERVIZI PŘI VEDENÍ LIDÍ"

Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky detailně s principy, formami a možnostmi využití supervize jako inovativní specifické formy celoživotního vzdělávání.


Vedle nástinu teoretických východisek a zásad supervizní práce je stěžejní část programu orientována prakticky. Účastníci získají přehled o konkrétních možnostech efektivního využití supervizních, případně intervizních setkání a rovněž se seznámí s četnými příklady dobré praxe.

Významnou součástí programu je sebezkušenostní složka, kdy v rámci workshopu proběhne ukázka supervizní práce s autentickými tématy, která představí sami frekventanti.

Program vychází z dlouholetých zkušeností lektorky a certifikované supervizorky v oblasti poskytování odborné podpory, vzdělávání a poradenství vedoucím pracovníkům a jimi vedeným týmům:

 • Co je supervize a komu je určena       
 • Metody a formy supervize                   
 • Předpoklady zdařilé supervize            
 • Bariéry úspěšné supervizní práce      
 • Kazuistiky a příklady dobré praxe      
 • Ukázka autentické supervizní práce  
Účastnický poplatek: 1900 Kč

Lektorka, supervizorka a koučka: Karla Maříková 

MÁM ZÁJEM

 

SEMINÁŘ "Společné vzdělávání prakticky a konkrétně I"

Vzdělávací program je koncipován tak, aby propojil informační a praktickou složku se složkou motivační. Kromě edukace v užším pojetí je kladen důraz na vytvoření bezpečného prostoru pro otevřenou diskuzi účastníků, sdílení jejich zkušeností, ale i pochybností či obav, a nacházení schůdných řešení.

Inovativnost (a velká ambice) programu spočívá v záměru podnítit zájem dosud méně motivovaných pracovníků škol o problematiku společného vzdělávání, případně přispět k pozitivní změně jejich postojů, a to cestou osvěty, větší informovanosti a příkladů dobré praxe.

Ostatním přináší seminář dostatek ověřených aktuálních informací, užitečných podnětů a kvalifikovaných odpovědí.

Program se podrobně zabývá 1. stupněm podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na program navazuje modul SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRAKTICKY A KONKRÉTNĚ II, který je zaměřen na 2. - 5. stupeň podpůrných opatření.

obsah (8 hodin)

Úvod do společného vzdělávání - motivační složka programu

Filozofie společného vzdělávání

Výklad právních předpisů

Kazuistiky a příklady dobré praxe

cílová skupina

Určeno ředitelům škol, výchovným poradcům, metodikům prevence, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga.

2 lektorky současně

KARLA MAŘÍKOVÁ a speciální pedagožka KATEŘINA MOTALOVÁ

účastnický poplatek: 900,- Kč, v případě akce ve vaší škole cena dohodou

Přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM

 

SEMINÁŘ "Společné vzdělávání prakticky a konkrétně II"

Vzdělávací program je koncipován jako navazující modul k programu Společné vzdělávání prakticky a konkrétně I (základní modul) nebo jako samostatný seminář pro pedagogické pracovníky, kteří jsou již obeznámeni s tématikou inkluzivního vzdělávání v rozsahu základního modulu.

Obsah semináře je zaměřen zejména na problematiku 2. - 5. stupně podpůrných opatření, úvodní část je ve stručnosti věnována souhrnným informacím týkajícím se úvodu do problematiky, výkladu právních předpisů a prvnímu stupni podpůrných opatření.

Vedle obecně platných informací ohledně právních norem a doporučených postupů tvoří významnou složku programu praktická část a řešení konkrétních případů, s nimiž se účastníci vzdělávání ve školách setkávají.

obsah (8 hodin) 

Filozofie společného vzdělávání a výklad právních předpisů

První stupeň podpůrných opatření

Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření

Personální podpůrná opatření

Speciální učebnice, pomůcky a kompenzační pomůcky

Kazuistiky a příklady dobré praxe

cílová skupina

Určeno ředitelům škol, výchovným poradcům, metodikům prevence, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga.

2 lektorky současně

KARLA MAŘÍKOVÁ a speciální pedagožka KATEŘINA MOTALOVÁ

účastnický poplatek: 900,- Kč, v případě akce ve vaší škole cena dohodou MÁM ZÁJEM

HOME


 

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer